Vložit inzerát

Stavební technik

Generální finanční ředitelství
Hradec Králové (Královéhradecký kraj)
Plný úvazek

Náplň práce

kontroluje stavebně technický stav budov v majetku GFŘ (Královéhradecký a Pardubický kraj)
- v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem posuzuje požadavky na opravy objektů a zařízení
- provádí zajištění realizace oprav staveb, zejména dozorování průběhu realizace oprav, plnění smluvních podmínek, přebírání provedených prací, kontrolu souladu projektové dokumentace se skutečně provedenými pracemi, navrhuje opatření na odstranění nedostatků, kontrolu čerpání rozpočtu schváleného na akci, odpovídá za dokladové ukončení akcí a za předání ukončených akcí do užívání
- v rámci své působnosti připravuje podklady pro zadávání veřejných zakázek a komplexně zajišťuje zakázky malého rozsahu v rozsahu stanoveném interním aktem řízení upravujícím zadávání veřejných zakázek
- podílí se při sestavení návrhu plánu oprav na dané rozpočtové období v rámci finanční správy
- v oblasti zajišťování stavebních oprav, údržby a investic odpovídá za provedení roční technické prohlídky objektů (budov), zpracování přehledu o stavebně technickém stavu objektů, sestavení návrhu plánu oprav a údržby a sestavení návrhu plánu investičních akcí
- provádí úkony zadavatele ve výběrovém řízení u oprav vyžadujících odborné znalosti z oblasti stavební, dohlíží nad realizací těchto oprav a provádí úkony zadavatele v Národním elektronickém nástroji
- kontroluje dokumentaci výběrových řízení na drobné opravy a udržovací práce a schvaluje je k realizaci
- plní dílčí úkoly v souvislosti s realizací investičních akcí